founder_v2

Japan – Đi thăm khách hàng ở Tokyo, Nagoya, Osaka : 9/2005

Germany – Tham dự hội chợ (ITB ở Berlin) : 3/2006

Japan – Tham dự hội chợ (JATA) và thăm khách hàng ở Tokyo : 9/2006

Thailand – Tham dự hội chợ (IT&CMA) ở Pataya : 10/2006

Singapore – Tham dự hội chợ (ATF) : 1/2007

Australia – Tham dự hội chợ (AIME) ở Melbourne : 2/2007

Germany – Tham dự hội chợ (ITB) ở Berlin : 3/2007

Thailand – Tham dự hội chợ (IT&CMA) ở Bangkok : 10/2007

Spain – Tham dự hội chợ (EIBTM) ở Barcelona : 11/2007

United Kingdom – Tham dự hội chợ (WTM) tại London : 11/2007

Singapore – Tham dự chương trình quảng bá du lịch VN : 12/2007

German – Tham dự hội chợ ITB tại Berlin : 3/2009

Russia – Tham dự hội chợ MITT ở Moscow : 3/2009

Singapore – Tham dự hội chợ ITB Asia ở Singapore : 10/2009

German – Tham dự hội chợ ITB tại Berlin : 3/2010

German – Tham dự hội chợ ITB t ại Berlin : 3/2011

Korea, Seoul – du lịch và tìm hiểu thị trường : 3/2013

America, California – du lịch và tìm hiểu thị trường : 7/2013

Russia – Tham dự hội chợ Leisure Show tại Moscow : 9/2014

UK – Tham dự hội chợ WTM tại London : 11/2014

Singapore – Đi thăm khách hàng t ại Singapore : 2/2015

Taiwan – du lịch và tìm hiểu thị trường : 3/2015

Russia – Tham dự hội chợ Leisure Show tại Moscow : 9/2015

UK – Tham dự hội chợ du lịch WTM ở London : 11/2015

Singapore – Tham dự ITB Asia in Singapore : 10/2016

Australia, Melbourne & Sydney – Chuyến đi khảo sát : 9/2017

Thailand, Bangkok – Tham dự Road Show : 10/2018Philipines, Manila – Chuyến đi khảo sát: 3/2019

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *